ກັບໃຈຈາກບາບຂອງທ່ານ
 
صيادي الناس
Sayadi AL-Nas

 
  News أخبار | Biblestudies دراسات الكتاب المقدس | Email me للمراسلة | Home  
More Bible Studies and Tracts @ Global Tracts ແຜນແຫ່ງຄວາມລອດ
Plan of salvation
(PDF, 222.61 KB, 5 pages, Lao)

The Promise
of the Holy Ghost

ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
The Promise of the Holy Ghost
(PDF Format, 3 pages, 54,89 KB, Lao)

ກິດຈະການ 2:38
ປະສົບການແຜນການເບື້ອງຕົ້ນຂອງການໄຖ່

Acts 2:38 Experience the Original Plan of Salvation
(PDF, 88.1 KB, 2 pages, Lao)
This tract in English

ຄໍາສອນຂອງອັກຄະສາວົກ
The apostles' doctrine
(PDF Format, 15 pages, 1.60 MB, Lao)

ບັບຕິສະມາໃນພຣະເຢຊູຊື່
Water Baptism in Jesus name
(PDF Format, 5 pages, 438.31 KB, Lao)
ຄົ້ນຫາຄໍາຂອງພະເຈົ້າ (ການສຶກສາພະຄໍາພີ)
Exploring God's Word (Bible Study)
(PDF Format, 75 pages, 18.38 MB, Lao)
ໃຜເປັນພຣະເຈົ້າ?
Who is God?
(PDF Format, 1 page, 1.53 MB, Lao)
 

Online - Bibles
Lao Bible

Lao Bible NT (Audio)

16 Different English Bible Translations (with Search)

e-Sword Bibles in many languages and great Biblestudy tools *Free download*