صيادي الناس
Sayadi AL-Nas

 
  News أخبار | Biblestudies دراسات الكتاب المقدس | Email me للمراسلة | Home  

یوه مهمه پوښتنه: ایا تاسو د خدای سره سوله کوئ؟ 
An important question: Are you right with God?
(PDF, 1.12 MB, Pashto, 3 Pages)

شته چې يواځې يوه
There is only One
(PDF, 936.96 KB, Pashto, 3 Pages)

ګناه - دا څه دي؟
Sin - what is it?
(PDF, 1.01 MB, Pashto, 3 Pages)

Online - Bibles

Pashto Bible (WordProject)

Pashto Online - Bible

Pashto Bible htm/pdf

e-Sword Bibles in many languages and great Biblestudy tools *Free download*